banner-announce

หัวข้อวิทยานิพนธ์และรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการขอรับทุนของนักศึกษา คปก. รุ่นที่ 21 (เข้าเรียนปีการศึกษา 2561 ภาคต้นหรือภาคปลาย) 

อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุน คปก. รุ่นที่ 21 จะมีระยะเวลาในการเสนอชื่อนักศึกษาได้ในรอบแรก และรอบสองเท่านั้น อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถเก็บทุนไว้ใช้ในปีงบประมาณถัดไป

รอบแรก:เปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

รอบสอง:เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561  ประกาศผลวันที่ 15 ธันวาคม 2561

อาจารย์ที่ปรึกษาที่เสนอชื่อนักศึกษาสมัครขอรับทุนในรอบแรกแล้ว แต่นักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณา สามารถเสนอชื่อนักศึกษาใหม่ได้อีกครั้งในรอบสอง

จำแนกหัวข้อวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษารุ่นที่ 21 ตามกลุ่มสาขาวิชา
ดาวน์โหลดรายนามอาจารย์ที่ปรึกษา (PDF)
1.กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
2.กลุ่มสาขาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
3.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
4.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
5.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุข
6.กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
7.กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
8.กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

 

จำแนกหัวข้อวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น 21 ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันของประเทศ

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4. อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5. อุตสาหกรรมอาหาร
6. หุ่นยนต์และเครื่องกลเพื่ออุตสาหกรรม
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
9. อุตสาหกรรมดิจิทัล
10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
11. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คะตะลิสต์ และสารเคมี
12. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
13. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ
14. ประเด็นการวิจัยอื่นๆ

วันเริ่มรับทุน

นักศึกษาที่สมัครทั้งในรอบแรก และรอบสอง สามารถเริ่มรับทุนได้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

  1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21
  2. ข้อแนะนำ และ ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 
  3. นักศึกษาที่สนใจขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) คลิกที่นี่ 

 

 

 

วันเริ่มรับทุน:

นักศึกษาที่สมัครทั้งในรอบแรก และรอบสอง สามารถเริ่มรับทุนได้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2561