ตามสัญญารับทุน คปก. กำหนดให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอกต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติตามเกณฑ์ของ สกว. ดังนี้