1. นักศึกษาที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขการรับทุน คปก. ได้ภายในกำหนดเวลารับทุนตามสัญญา สามารถขอขยายระยะเวลารับทุนจากผู้อำนวยการโครงการ คปก. ได้ 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี หากพ้นจากกำหนดการขยายเวลารับทุน 2 ครั้งแล้ว การขยายเวลารับทุนของนักศึกษา คปก. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ สกว. โดยตรง ซึ่งหากมีเหตุผลสมควรก็จะพิจารณาอนุมัติขยายเวลาได้อีก 1 ครั้ง
    อ่าน ประกาศ คปก. ที่ 2/2561 เรื่องการขยายเวลารับทุน คปก.