เมื่อนักศึกษาสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว และมีผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑ์ คปก. จึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้

 

แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษา คปก. ที่เสร็จสิ้นงานวิจัย/และพร้อมที่จะขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและนักศึกษาสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอกแล้ว

ตามสัญญารับทุน คปก. กำหนดให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอกต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติตามเกณฑ์ของสกว. ซึ่งอาจแตกต่างไปจากเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย จึงเป็นไปได้ว่าบางมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา คปก. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอกโดยยังไม่มีผลงานวิชาการตรงตามเกณฑ์ของ สกว. ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนคืน สกว. ตามที่กำหนดไว้ในสัญญารับทุนข้อ 16 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว นักศึกษา คปก. ที่พร้อมจะขออนุมัติสำเร็จการศึกษาจะต้องส่งรายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการขอสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอก ตามแบบฟอร์ม ปก. 14*(download แบบฟอร์มได้ที่ http://rgj.trf.or.th/th/downloads) หรือตามเอกสารแนบหมายเลข 8 ในสัญญารับทุน พร้อมด้วยผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ reprint หรือสำเนาผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือเอกสารตอบรับการตีพิมพ์พร้อมด้วย manuscript ส่งให้ สกว. พิจารณาก่อนยื่นเรื่องขออนุมัติสำเร็จการศึกษา หากเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกว. ก็จะออกหนังสือ รับรองผลงานตีพิมพ์เพื่อส่งให้มหาวิทยาลัยทราบในการพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาต่อไป (ประกาศที่ คปก. 3/2561)

 

ขั้นตอนการแจ้งปิดบัญชีทุน คปก. และเบิกค่าตอบแทนงวดสุดท้าย

เกณฑ์สำเร็จการศึกษา

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • รุ่นที่ 1 – 10 : ต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตในวารสารระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ 1 เรื่อง
 • รุ่นที่ 11 – 15 : ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอย่างน้อย 2 เรื่องก่อนสำเร็จการศึกษา ดังนี้
  • เรื่องที่ 1 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ โดย สกว. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor และอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCI) หรือการยื่นจดสิทธิบัตร
  • เรื่องที่ 2 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ (เป็นภาษาไทยก็ได้) หรือผลงานอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่ สกว. เห็นชอบ
 • รุ่นที่  16 : ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอย่างน้อย 2 เรื่องก่อนสำเร็จการศึกษา ดังนี้
  • เรื่องที่ 1 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ โดย สกว. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor และอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCI) หรือยื่นจดสิทธิบัตร
  • เรื่องที่ 2  ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ (เป็นภาษาไทยก็ได้) หรือผลงานอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่ สกว. เห็นชอบสำหรับผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ สกว. จะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s list of predatory (พิจารณาจากช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร) และเห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่จัดอยู่ใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ Web of Science™
  • ประกาศที่ คปก. 1/2556 เรื่อง เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา คปก. รุ่นที่ 16 เป็นต้นไป
 • รุ่นที่  17 : ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอย่างน้อย 2 เรื่องก่อนสำเร็จการศึกษา ดังนี้
  • เรื่องที่ 1 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ โดย สกว. เห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่มี Impact Factor และอยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCI) หรือยื่นจดสิทธิบัตรซึ่งสิทธิบัตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากกรรมการที่ คปก. จัดตั้งขึ้น
  • เรื่องที่ 2 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ (เป็นภาษาไทยก็ได้) หรือผลงานอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่ สกว. เห็นชอบ
  • สำหรับผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ สกว. จะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s list of predatory (พิจารณาจากช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร) และเห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่จัดอยู่ใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ Web of Science™
  • ประกาศที่ คปก. 1/2557 เรื่อง เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา คปก.
  • ประกาศที่ คปก. 3/2558 เรื่องฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ คปก. ยอมรับ
 • รุ่นที่ 18 : ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอย่างน้อย 2 เรื่องก่อนสำเร็จการศึกษา ดังนี้
  • เรื่องที่ 1 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Web of Science (SCI) และต้องมีค่า Impact Factor หรือยื่นจดสิทธิบัตรซึ่งสิทธิบัตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากกรรมการที่ คปก. จัดตั้งขึ้น
  • เรื่องที่ 2 ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ (เป็นภาษาไทยก็ได้) หรือผลงานอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่ สกว. เห็นชอบ
  • สำหรับผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ สกว. จะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s list of predatory (พิจารณาจากช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร) และเห็นควรสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารที่จัดอยู่ใน Quartile 1 และ Quartile 2 ของ Web of Science™

  

ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับ (คลิกที่นี่)

 

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 • ทุกรุ่น
  ต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษจากวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตในวารสารระดับนานาชาติที่ สกว. ยอมรับ 1 เรื่อง หรือวารสารระดับชาติ 2 เรื่อง หรือผลงานที่ตีพิมพ์ในรูปของหนังสือที่ผ่านกรรมการประเมินคุณภาพ และจัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานที่มีมาตรฐานที่ สกว. ยอมรับ จำนวน 1 เล่ม

    ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ (คลิกที่นี่)

 

ระเบียบข้อบังคับสำหรับผลงานตีพิมพ์เรื่องที่ 1 และเรื่องที่ 2

สำหรับผลงานตีพิมพ์ทั้งสองเรื่อง สกว. จะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ต้องห้ามที่อยู่ใน Beall’s List of Predatory (พิจารณาจากช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร) โดยนักศึกษาต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่า วารสารหรือสำนักพิมพ์ดังกล่าวไม่อยู่ใน Beall’s list of predatory (คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อวารสาร)

เรื่องที่ 1 มีเกณฑ์และข้อบังคับ ดังนี้

 1. ผลงานตีพิมพ์ที่อยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับหรือการยื่นจดสิทธิบัตรตามเกณฑ์แต่ละรุ่น
 2. ผลงานตีพิมพ์จะต้องเป็น full research article เท่านั้น และจะไม่ยอมรับ short communication, review article หรือ letters
 3. นักศึกษา คปก. ต้องเป็นผู้เขียนลำดับแรก (first author)
 4. ในกรณีที่เป็นทุนปกติ ผลงานตีพิมพ์จะต้องมีกิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) ถึงทุน คปก. และในกรณีที่เป็นทุน คปก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนอื่น ต้องมีกิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) ถึงทุน คปก. และแหล่งทุนนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการรับทุน คปก.

เรื่องที่ 2  มีเกณฑ์และข้อบังคับ ดังนี้

 1. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่ สกว. ยอมรับ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ สกว. ยอมรับ (เป็นภาษาไทยก็ได้) หรือผลงานอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าที่ สกว. เห็นชอบ
 2. คปก. เห็นควรสนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์ผลงานวิชาการเป็น full research article สำหรับผลงานตีพิมพ์ที่ไม่ใช่ full research article คปก. จะพิจารณาเป็นกรณีไป
 3. คปก. เห็นควรสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้เขียนลำดับแรก (first author) แต่หากนักศึกษาเป็นชื่อถัดไป ชื่อแรกจะต้องไม่ใช่นักศึกษา คปก.
 4. ในกรณีที่เป็นทุนปกติ ผลงานตีพิมพ์จะต้องมีกิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) ถึงทุน คปก. และในกรณีที่เป็นทุน คปก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนอื่น ต้องมีกิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) ถึงทุน คปก. และแหล่งทุนนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาการรับทุน คปก.