ขอแจ้งการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน DAAD 2020 ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. – 13 ส.ค. 62

อัตราค่าใช้จ่ายที่ DAAD ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทุน คปก. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศ
เยอรมนี
ระยะเวลาที่อยู่ในเยอรมนี

ระยะเวลาที่อยู่ในเยอรมนี อาจารย์ที่ปรึกษาทุน คปก. (ฝ่ายไทย) นักศึกษาทุน คปก.
1-22 วัน 89 ยูโร/วัน 44 ยูโร/วัน
23 วัน-1 เดือน 2,000 ยูโร/เดือน 1,000 ยูโร/เดือน
31–50 วัน 33 ยูโร/วัน
ช่วงเวลาสูงสุดที่ให้ทุนได้ 1 เดือน/การเดินทาง 50 วัน/การเดินทาง

หมายเหตุ *สามารถขออยู่นานกว่า 2 เดือน ด้วยงบประมาณทุน คปก. หากมีเหลืออยู่

อัตราค่าพาหนะและค่าประกัน (เหมาจ่าย) สำหรับการเดินทางของนักวิจัยเยอรมันที่ DAAD ให้

อาจารย์/นักวิจัยหลังปริญญาเอก                                        900 ยูโร
นักศึกษาปริญญาเอก                                                       725 ยูโร

 

< ประกาศทั้งหมด