|เกี่ยวกับเรา|ติดต่อเรา|           

ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับ

ระดับนานาชาติ
สำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอก ในหลักสูตร กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ขอทุน คปก. สำหรับ
การพิจารณาผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของนักศึกษาทุน คปก. ใน หลักสูตรกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกรุ่น) ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล
 • ISI Web of Science (SCI)
 • MEDLINE
 • BIOSIS
 • SciFinder (CA SEARCH)*
 • EiCOMPENDEX
 • INSPEC

 • วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)
 • Journal of Medical Association of Thailand
 • Thai Journal of Surgery
 • Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
 • Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
 • ScienceAsia
 • Thai Journal of Agricultural Science
 • Thai Forest Bulletin
 • Asian Biomedicine
 • Thai Journal of Veterinary Medicine
 • Chiang Mai Journal of Science
 • Maejo International Journal of Science and Technology
 • Buffalo Bulletin

  ระดับชาติ
  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php)
  มีจำนวนทั้งสิ้น 136 วารสาร ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร (TCI) เป็นระยะเวลา 5 ปี
  (1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
  ดาวน์โหลดรายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI
  ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558

  หมายเหตุ*
 • สกว. อาจประกาศฐานข้อมูลหรือวารสารเฉพาะที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจาก list ข้างบนได้อีก
 • บางรายการของ CA SEARCH เช่น ที่ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันประเทศบางแห่ง และ
  วารสารที่ไม่ทราบว่าไม่มีการ review อย่างเคร่งครัด อาจไม่ได้รับการพิจารณา
 • Conference paper, Dissertation paper. Articles ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ full paper ไม่อยู่
  ในข่ายของการพิจารณา