|เกี่ยวกับเรา|ติดต่อเรา|           

สมัครทุนอาจารย์ที่ปรึกษา คปก. รุ่นที่ 18 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก.
 • สมัครได้ที่ ระบบการสมัครทุน คปก. คลิกที่นี่   (ปิดรับสมัคร)
 • โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบสมัครทุน คปก.
 • คู่มือการ import ผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล ISI Web of Science ไประบบสมัครทุน คปก.

 • เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 มีนาคม 2558

  ประกาศผล : เดือนสิงหาคม 2558

  ในรุ่นที่ 18 นี้ คปก. มีการปรับรูปแบบวิธีการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาวิธีการ
  เสนอชื่อนักศึกษา และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษา     
  โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆ ในประกาศดังนี้ 
 • ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 18
 • วิธีการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 18
 • วิธีการเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 18
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คปก. รุ่นที่ 18
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 18
 • เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา คปก.

  หมายเหตุ*
 • เกณฑ์ด้านวารสารวิชาการที่ สกว. ยอมรับ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาด้าน
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกว.จะยอมรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
  วารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI Web of Science (SCI) เท่านั้น 
  และจะไม่ยอมรับวารสารที่ตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ที่อยู่ใน Beall’s List of Predatory,
  Open-Access Publishers  (ในช่วงเวลาที่ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้น)
  ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2010-2015) 
 • คปก. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาใบสมัครที่กรอกข้อมูล และ/หรือ มีเอกสารไม่
  ครบถ้วนและใบสมัครที่มีข้อมูล) ไม่ตรงกับที่บันทึกในระบบสมัครทุน online บนเวปไซต์
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 18
  ไม่สามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอทุนรุ่นที่ 18 ซ้ำขอให้สมัครรับทุนรุ่นที่ 19 ต่อไป