|เกี่ยวกับเรา|ติดต่อเรา|           

ความเป็นมา
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2539 โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี และ สกว. ได้รับมอบหมายให้บริหารโครงการโดย
ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนัก
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สาเหตุสำคัญที่ คปก. ได้รับการริเริ่มขึ้นก็คือ
ประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยอย่างรุนแรง ในปี 2539 ซึ่งทำให้ระบบวิจัยของ
ประเทศอ่อนแอมาก วัตถุประสงค์หลักของการริเริ่ม คปก. ก็คือเพื่อเพิ่ม จำนวน
นักวิจัยระดับปริญญาเอก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้ระบบวิจัยและเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ คปก.มีเป้าหมายที่จะผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอก
จำนวน 5,000 คน ภายใน 15 ปี ในระยะที่ 1 และหากการดำเนินการใน ระยะที่ 1
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จะให้ดำเนินการในระยะที่ 2 ซึ่งมีเป้าหมายที่ จะผลิตนักวิจัย
ระดับปริญญาเอกจำนวน 20,000 คน ภายในเวลา 15 ปี คปก. เริ่มรับนักศึกษา คปก.
รุ่นแรกในปี 2541 ภายใต้มาตรการเชิงคุณภาพที่เข้มงวดและระบบ บริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ
อย่างชัดเจนจำนวนเกือบ 1,400 คน ในปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2552 คปก.
ได้จัดสรรทุน คปก. มากถึง 319 ทุน งานที่ คปก. ให้ความสำคัญ สูงคือการเพิ่ม
คุณภาพ และจำนวนทุน คปก.-อุตสาหกรรม การขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษา คปก. มีสถาบันและห้อง ปฏิบัติการวิจัยที่จะทำวิจัย
ที่มีคุณภาพมากขึ้นในต่างประเทศ การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจาก คปก.
และการศึกษาสถานภาพการเป็นนักวิจัยของดุษฎีบัณฑิต คปก.

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลักของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก มีดังต่อไปนี้
1. เพื่อผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บัณฑิตศึกษาในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล
3. เพื่อช่วยประหยัดเงินตราในการให้ทุนการศึกษาปริญญาเอกเพื่อไปศึกษาใน
ต่างประเทศ
4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันการศึกษาและวิจัยทั้งภายใน
และ ภายนอกประเทศ

เป้าหมาย แผนการให้ทุนระยะที่ 1 (พ.ศ. 2541-2555)*
• ผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอก 5,000 คน และผลงานวิจัย 5,000 เรื่อง แผนการ
ให้ทุนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)*
• ผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอก 20,000 คนและผลงานวิจัย 20,000 เรื่อง
หมายเหตุ *
ตามแผนการดำเนินการเดิมจะเริ่มโครงการปี 2540 แต่โครงการเริ่มรับสมัคร
นักศึกษารุ่นแรกในปี 2541

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมีอาจารย์ต่างประเทศร่วมมือ
ใกล้ชิด นักศึกษา วุฒิ ป.ตรี ต้องเกียรตินิยม (หรือ 10% แรกของชั้น) / วุฒิ ป.โท ต้องมี
ผลงานวิจัยดีเด่น ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือน เงินศึกษาวิจัย ตลอดหลักสูตร ป.เอก ค่าใช้
จ่ายในต่างประเทศ 6 - 12 เดือน (รวมทั้งสิ้นทุนละ 1.5 - 2.0 ล้านบาท) หลักสูตร เน้นการ
วิจัยมีรายวิชาเรียนไม่สูงเกินกำหนด รับนักศึกษาวุฒิปริญญาตรีดีเด่นเข้าเรียน ปริญญาโท
- เอก ควบ มีเงื่อนไขต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จึงสำเร็จปริญญาเอกได้ การเชื่อมโยงทุนกาญจนาภิเษก กับโครงการอื่น การช่วยเหลือจากต่างประเทศ ระดับรัฐ
หรือ M.O.U. ระหว่างมหาวิทยาลัย โครงการเงินกู้ด้านการศึกษา - วิจัย ฯลฯ ทุนวิจัยของ
องค์กรต่างๆ