คำค้น

 ตำแหน่งชื่อนามสกุลกลุ่มย่อยสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 รศ.ดร. จักรชัย โสอินทร์ 9.1 IoT & Big data เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยสำหรับอินเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง chakso@kku.ac.th
2 รศ.ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล 9.1 IoT & Big data บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระบบธุรกิจอัจฉริยะกับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ jong_tn@hotmail.com
3 ผศ.ดร. เจษฎา จุรีมาศ 9.1 IoT & Big data ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปแบบจำลองระดับอะตอมของแผ่นบันทึกข้อมูลแม่เหล็กแบบใช้ความร้อนช่วย สำหรับเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลในอนาคต jessada.c@msu.ac.th
4 ผศ.ดร. พรรณวดี จุรีมาศ 9.1 IoT & Big data ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่สูงสำหรับเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลเชิงแม่เหล็ก phanwadee.c@msu.ac.th
5 ผศ.ดร. ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร 9.1 IoT & Big data วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใส่ค่าข้อมูลที่ขาดหายโดยใช้ฐานความหนาแน่นสำหรับปัญาหาชั้นข้อมูลอสมดุล chumphol.b@cmu.ac.th
6 รศ.ดร. สรณะ นุชอนงค์ 9.1 IoT & Big data วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี โคงสร้างขนาดใหญ่สำหรับการจำแนกข้อมูลโดยใช้การหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด s.nutanong@gmail.com
7 รศ.ดร. ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ 9.1 IoT & Big data วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม wlunchak@chula.ac.th
8 รศ.ดร. สุภาวดี อร่ามวิทย์ 9.1 IoT & Big data วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิเคราะห์วีดิทัศน์ด้วยการเรียนรู้ของเครื่องและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ supavadee.a@chula.ac.th
9 ผศ.ดร. ชัยเดช อินทร์ชัยศรี 9.1 IoT & Big data อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการจัดการที่เหมาะสมในการบริหารธุรกิจน้ำนมโคทั้งระบบ chaidate@gmail.com
10 ดร. พัทธชนก กิติกานันท์ 9.2 Digital content ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การใช้โมบายแอพในการฝึกการฟังเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย nicenanina@gmail.com
         
12