คำค้น

 ตำแหน่งชื่อนามสกุลกลุ่มย่อยสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 ผศ.ดร. สัญชัย ประยูรโภคราาช 8.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การสังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะตัวเร่งปฏิกิริยาบนตัวรองรับซีโอไลต์ที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสำหรับการผลิตไบโอดีเซล sanchaip@sut.ac.th
2 ผศ.ดร. ชนาธิป สามารถ 8.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาคุณภาพสูงสำหรับกระบวนการดีออกซีจีเนชันของน้ำมันชีวภาพที่ได้จากการไพโรไลซิสชีวมวล chanatip@tu.ac.th
3 ผศ.ดร. พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ 8.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาวัสดุเพอรอฟสไกต์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ pasit.pk@gmail.com
4 รศ.ดร. ประพันธ์ คูชลธารา 8.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผลิตไฮโดรเจนจากรีฟอร์มิง`เชิงเร่งด้วยตัวดูดซับ prapan.k@chula.ac.th
5 รศ.ดร. ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ 8.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผลิตร่วมเอทานอลและแก๊สเชื้อเพลิงจากฟูเซลออยล์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานเอทานอล changbig@hotmail.com
6 รศ.ดร. ประชุมพร คงเสรี 8.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาโครงสร้างและการทำงานของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากแหล่งเมตาจีโนม fscippt@ku.ac.th
7 ศ.ดร. วิภา สุจินต์ 8.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์สลายไคติน lytic polysaccharide monooxygenase จากเชื้อ Vibrio harveyi wipa@sut.ac.th
8 รศ.ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล 8.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การหาเอนไซม์ชนิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนลิกโนเซลลูโลสโดยกระบวนการเมทาจีโนมิกส์เพื่อผลิตน้ำมันสำหรับเครื่องบิน warawut.c@chula.ac.th
9 รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว 8.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลที่อุณหภูมิสูงโดย Zymomonas mobilis สายพันธุ์ทนร้อนและการศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทนร้อน portha@kku.ac.th
10 รศ.ดร. พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 8.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การผลิตไบโอบิวทานอลความเข้มข้นสูงจากกากน้ำตาลอ้อยด้วยเซลล์ตรึงรูป Clostridium ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบแอร์ลิฟต์ควบคู่กับระบบแก๊สสตริปปิง patlao@kku.ac.th
         
1234