คำค้น

 ตำแหน่งชื่อนามสกุลกลุ่มย่อยสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 ผศ.ดร. ชนินทร์ อยู่เพชร 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการข้ามวัฒนธรรมสำหรับผลการทำงานของพนักงานในบริษัทการบินในประเทศไทย chaninyoo@gmail.com
2 ผศ.ดร. รัฐพล วุฒิการณ์ 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนารูปแบบการจัดการทุนทางปัญญาด้วยการบูรณาการวิธีการการตัดสินใจแบบหลากหลายหลักเกณฑ์และเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ratapol.w@cmu.ac.th
3 ผศ.ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประมาณความต้องการในการเดินทางในรูปแบบเมทริกซ์จุดต้นทางปลายทางสำหรับระบบขนส่งแบบรางโดยการวิเคราะห์จากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ santi@eng.cmu.ac.th
4 ศ.ดร. พรชัย ทรัพย์นิธิ 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระบบการเสริมความแม่นยำตำแหน่งภาคพื้นดินผ่านดาวเทียมจีเอ็นเอสเอสสำหรับการนำร่องการบิน pornchai.su@kmitl.ac.th