คำค้น

 ตำแหน่งชื่อนามสกุลกลุ่มย่อยสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 รศ.ดร. แมทธิว โคล 6.1 หุ่นยนต์ (Robotics) วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การออกแบบเชิงออพทิมัลและการควบคุมโครงสร้างเทียมสำหรับการจับวางด้วยความละเอียดระดับนาโน motcole@dome.eng.cmu.ac.th
2 ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ 6.2 เครื่องกล (Machinary) วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อิทธพลของปัจจัยการผลิตต่อโครงสร้างจุลภาคและสมรรถนะของโลหะผสมอะลูมิเนียมสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ chaiyasit_au@yahoo.com