คำค้น

 ตำแหน่งชื่อนามสกุลกลุ่มย่อยสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 รศ.ดร. อภิชาติ อิ่มยิ้ม 5.1 การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เซนเซอร์ทางเคมีจากเมมเบรนแป้งที่ผสมสารสกัดจากพืช iapichat@chula.ac.th
2 รศ.ดร. ปริญญา มาสวัสดิ์ 5.1 การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์พกพาสำหรับการหาอะคริลาไมด์ในตัวอย่างอาหาร prinyam@nu.ac.th
3 ผศ.ดร. จิตรลดา วิชาผง 5.1 การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การพัฒนาวิธีการสกัดระดับจุลภาคของของเเข็งแบบกระจายโดยใช้คาลิกซารีนเป็นตัวดูดซับสำหรับการหาเฮทเธอโรไซคลิกอะโรมาติกเอมีนควบคู่กับการใช้โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงด้วยคอลัมน์โมโนลิทิก jitlada.v@msu.ac.th
4 ผศ.ดร. จงดี บูรณชัย 5.1 การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์สารปริมาณน้อยเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม chongdee.t@psu.ac.th
5 รศ.ดร. กัญจนา ธีระกุล 5.1 การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรีย fscignt@ku.ac.th
6 ดร. นรภัทร หวันเหล็ม 5.1 การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร การผลิตและการศึกษาความปลอดภัยของแป้งข้าวหมากเสริมซินไบโอติกจากข้าวเหนียวลืมผัว และ Saccharomyces boulardii เพื่อจำหน่ายเชิงพานิชย์ noraphat.hwanhlem@outlook.co.th
7 ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 5.1 การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาเจลจากโปรตีนรำข้าวเสริมรำข้าวไฮโดรไลเซทเพื่อเป็นอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ suptha@kku.ac.th
8 ผศ.ดร. สาโรจน์ รอดคืน 5.1 การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การพัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งข้าวผสมสารสกัดจากพืชและอนุภาคนาโนแคลเซียมจากก้างปลา saroat@mfu.ac.th
9 รศ.ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 5.1 การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษากระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ธัญชาติพองผสมกับผลไม้อบแห้งเพื่อสุขภาพ fagiwcj@ku.ac.th
10 ผศ.ดร. อุทัย กลิ่นเกษร 5.1 การผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวัดสมบัติ การทำให้บริสุทธิ์ และความสามารถในการทำให้เกิดอิมัลชันของซาโปนินจากเมล็ดเงาะ ที่สกัดด้วยตัวทำละลายดีปยูเทกติกธรรมชาติ (NaDES) utai.k@ku.th
         
1234