คำค้น

 ตำแหน่งชื่อนามสกุลกลุ่มย่อยสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 รศ.ดร. ยสวันต์ ตินิกุล 4.1 เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ และการประมง กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง มหาวิทยาลัยมหิดล การศึกษาคุณลักษณะ การกระจาย และการเปลี่ยนระดับของนิวโรเปปไทด์เอฟในระบบทางเดินอาหาร และหน้าที่ในการควบคุมการกินอาหารและการเติบโตที่สัมพันธ์กับการพัฒนาของรังไข่ในกุ้งก้ามกรามเพศเมีย anatch2002@gmail.com
2 ผศ.ดร. ประกิจ สมท่า 4.1 เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ และการประมง การปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและพันธุศาสตร์ของการปลูกเลี้ยงของถั่วแปบ (Lablab purpureus) pksomta@gmail.com
3 รศ.ดร. ชโลบล วงศ์สวัสดิ์ 4.1 เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ และการประมง ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราเสี่ยงการติดพยาธิใบไม้วงศ์ Echinostomatidae ในหอยน้ำจืดในเขตภาคเหนือตอนบนประเทศไทย wchalobol@gmail.com
4 ผศ.ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์ 4.1 เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ และการประมง จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนแบคทีเรียจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและการใช้ควบคุมโรคพืช fscikkd@ku.ac.th
5 ศ.ดร. สันนิภา สุรทัตต์ 4.1 เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ และการประมง จุลชีววิทยาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณสมบัติของ immunodominant epitope ของเชื้อไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส ที่จำเพาะต่อเม็ดเลือดขาวชนิด cytotoxic และ regulatory T lymphocyte sanipa.s@chula.ac.th
6 ผศ.ดร. ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ 4.1 เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ และการประมง ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศักยภาพในการต้านแบคทีเรียก่อโรคและผลกระทบต่อเซลล์สิ่งมีชีวิตของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ไร้มลพิษ และการใช้ประโยชน์ในแปลงทดลองเกษตรสีเขียว fscinnp@ku.ac.th
7 ผศ.ดร. ศศิมนัส อุณจักร์ 4.1 เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ และการประมง ชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการสร้างรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีจากสัตว์น้ำเพื่อการพัฒนาชุดทดสอบ sasimanas.u@ku.th
8 ดร. เสมอใจ บุรีนอก 4.1 เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ และการประมง ชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลของการเสริมเอนไซม์ไซแลนเนสและเซลลูเลสจากกากมะเขือเทศโดยเชื้อ Aspergillus niger ในอาหารแพะต่อปริมาณการกินได้อย่างอิสระ การย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน อัตราการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพซาก s_bureenok@yahoo.com
9 รศ.ดร. ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา 4.1 เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ และการประมง ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาชุดทดสอบอิมมูโนวินิจฉัยสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาเชื้อแอนติเจน Anaplasma platys ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อพยาธิในเกล็ดเลือดในสุนัข Panat1@yahoo.com
10 ผศ.ดร. ศยามณ ศรีสุวัฒนาสกุล 4.1 เกษตรกรรม ปศุสัตว์ ป่าไม้ และการประมง ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลักษณะทางกายวิภาค สรีรวิทยา รูปแบบของระบบสืบพันธุ์ และปัจจัยที่ผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในแพะเพศเมีย ssayamon@chula.ac.th
         
12345678910...