คำค้น

 ตำแหน่งชื่อนามสกุลกลุ่มย่อยสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 ผศ.ดร. โชคชัย สุเวชวัฒนกูล 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การส่งเสริมทุนมนุษย์ในองค์กรโรงแรมระดับ5 ดาว dr.choke@yahoo.com
2 รศ.ดร. เทิดชาย ช่วยบำรุง 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รูปแบบการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย tedchoibamroong@hotmail.com
3 ดร. ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย Paithoon.Monpanthong@research.or.th/ mpaithoon@hotmail.com
4 ผศ.ดร. รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียวของประเทศไทย rugphong@gmail.com
5 ผศ.ดร. สุวารี นามวงค์ 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การพัฒนาตราสินค้า ณ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีอัตลักษณ์ suwareeashton@hotmail.com
6 ผศ.ดร. ฐิรชญา (มณีเนตร) ชัยเกษม 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รูปแบบนวัตกรรมการร่วมสร้างคุณค่าอัตลักษณ์กิจกรรมการท่องเที่ยวไทย ในพื้นที่กลุ่มคลัสเตอร์ร้อยแก่นสารสินธุ์อย่างยั่งยืน jummchaigasem@gmail.com
7 ผศ.ดร. กนกกานต์ แก้วนุช 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบริหารสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การจัดการลดผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน Kkaewnuch@gmail.com
8 ผศ.ดร. ศิริจิต สุนันต๊ะ 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พหุวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสและข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานและผู้ประกอบการขนาดเล็กในภาคการท่องเที่ยวและบริการของไทย sirijit.sunanta@gmail.com
9 ดร. วราภรณ์ ดวงแสง 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การพัฒนาดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน gg_varaphorn@hotmail.com
10 ผศ.ดร. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน Rudklaw@yahoo.com
         
12