คำค้น

 ตำแหน่งชื่อนามสกุลกลุ่มย่อยสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 ศ.ดร. ภูมิ คำเอม 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การแก้ปัญหาค่าเหมาะสมในปริภูมิจีออเดสิคด้วยความโค้งที่มีขอบเขต poom.kum@kmutt.ac.th
2 รศ.ดร. ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์ 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แบบจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลแบบ QMCF ของโมเลกุลที่มีพิษในน้ำ chinapong.kri@kmutt.ac.th
3 รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไครัลลิตีในสารประกอบสปินครอสโอเวอร์ hdavid@mail.wu.ac.th
4 รศ.ดร. อุดมศิลป์ ปิ่นสุข 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมบัติของวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้ความดันสูง pinsook@gmail.com
5 ผศ.ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์ 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาเชิงทฤษฎีของความบกพร่องภายในและไฮโดรเจนที่เจือปนในออกไซด์ตัวนำโปร่งใสที่มีโครงสร้างแบบสปิเนล p.reunchan@gmail.com
6 ดร. ธนายุทธ แก้วมารยา 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาทางทฤษฎีของโครงสร้างวันเดอร์วาลผสมของฟอสฟอรีดำและฟอสฟอรีนเขียว thakaew@kku.ac.th
7 รศ.ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม การระบุสมบัติโฟโตลูมิเนสเซนต์ของแก้วที่เจือด้วยไอออน 3+ ของธาตุเเลนทาไนด์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุโฟโตนิกส์โดยใช้เทคนิคเเสงซินโครตรอน mink110@hotmail.com
8 ผศ.ดร. เชรษฐา รัตนพันธ์ 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การสังเคราะห์ และศึกษาสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริก และผลกระทบของ ราทตลิง ใน วัสดุอิเล็กทริกไทรด์ C12A7 โครงสร้างกรงขนาดนาโน ที่ถูกโด็บด้วยโลหะ (Fe, Cr,Mn) chesta.ruttanapun@gmail.com
9 ผศ.ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาเซนเซอร์ตรวจจับไอจากกรดอินทรีย์ระเหยได้บนฐานของวัสดุนาโนใหม่เสริมฟังก์ชัน สำหรับการประยุกต์ใช้ได้ในกลุ่มเป้าหมายด้านการตรวจจับแก๊ส cliewhiran@gmail.com
10 ผศ.ดร. สุขุม อิสเสงี่ยม 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาประสิทธิภาพแคโทดสำหรับลิเธียมแบตเตอรี่ sukum99@yahoo.com
         
12