คำค้น





 ตำแหน่งชื่อนามสกุลกลุ่มย่อยสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 ผศ.ดร. ภุชงค์ เสนานุช 14.1 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ปัญหาความยากจน การบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาระบบการจ้างงานผู้สูงอายุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น p.senanuch@gmail.com
2 ผศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก 14.1 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ปัญหาความยากจน นโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลกระทบของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อรายจ่ายสาธารณะประเทศไทย danuvas.nida@gmail.com
3 ผศ.ดร. นฤมล ทับจุมพล 14.1 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ปัญหาความยากจน รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเมืองภาคประชาสังคมและขบวนการเคลื่อนไหวสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การศึกษาแบบข้ามสาขาวิชาต่อการอพยพย้ายถิ่นและความเหลื่อมล้ำ nthabchumpon@gmail.com
4 ผศ.ดร. วัชรพล พุทธรักษา 14.1 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ปัญหาความยากจน รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การเมืองและเครือข่ายนโยบาย: ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือกับการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง watcharabonb@nu.ac.th
5 รศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ 14.1 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ปัญหาความยากจน สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความเปราะบางของครัวเรือนแรงงานย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย dusayu@yahoo.com
6 ดร. ประสิทธิ์ ลีปรีชา 14.1 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ปัญหาความยากจน สังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พหุวัฒนธรรมในสังคมไทย prasit.lee@cmu.ac.th
7 ผศ.ดร. องอาจ มหิทธิกร 14.1 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการแก้ปัญหาความยากจน อายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล การวิจัยและพัฒนาสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียนในเขตชนบท เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโปรโตซัวทางเดินอาหาร และการตรวจหาเชื้อก่อโรคในสัตว์เลี้ยงปศุสัตว์และสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินความเสี่ยงของเด็กในการติดเชื้อ aongart.mah@mahidol.ac.th
8 ดร. ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ 14.2 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิจัยและพัฒนารูปแบบการอบรมครูประจำการปฐมวัยเพื่อปรับชุดความคิดในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยอนุบาล tpattamasiri@hotmail.com
9 ผศ.ดร. ศศิลักษณ์ ขยันกิจ 14.2 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ การปฏิรูปการศึกษา การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความสามารถของครูในการส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์และสังคมแก่เด็กปฐมวัย preawja@hotmail.com
10 ผศ.ดร. พนิดา จงสุขสมสกุล 14.2 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ การปฏิรูปการศึกษา การสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร การรู้เท่าทันสื่อด้านโฆษณาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการของชุมชนชาวม้งเข็กน้อย เข็กกลาง เข็กใหญ่ ชายขอบจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านศูนย์การเรียนรู้ของการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับชาวอีกอรอทส์ เขตจังหวัดเมาเท่น ประเทศฟิลิปปินส์ Pinitta@gmail.com
         
12345678910...