คำค้น

 ตำแหน่งชื่อนามสกุลกลุ่มย่อยสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 ผศ.ดร. บรรจบ วันโน 13. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ เคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การตรวจวัดและการกักเก็บโมเลกุลของวัสดุนาโน: การศึกษาเชิงทฤษฎี banchobw@gmail.com
2 รศ.ดร. ธิติ บวรรัตนารักษ์ 13. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ ฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การปรับปรุงสมบัติเชิงกายภาพของวัสดุพลังงานโดยเทคนิคสภาวะรุนแรง thiti.b@chula.ac.th
3 รศ.ดร. กมลพรรณ เพ็งพัด 13. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาแก้วเซรามิกเพื่อประยุกต์ด้านวัสดุหลากหลายหน้าที่ kamonpan.p@cmu.ac.th
4 ศ.ดร. ธเนศ พงศ์จรรยากุล 13. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Preparation and evaluation of agglomerated starch-clay composites for use in tablets thaned@kku.ac.th
5 ผศ.ดร. เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 13. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การปรับปรุงสมบัติของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่อุณหภูมิต่ำ โดยใช้ไบฟังชันนอลแอลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวาง knot_ek@hotmail.com
6 รศ.ดร. อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ 13. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัสดุเม็ดแบบแอกทีพและอินเทลลิเจนต์ที่อนุภาคทำจากเส้นโลหะผสมจำรูปร่าง itthichai_p20@hotmail.com
7 ศ.ดร. ชาวสวน กาญจโนมัย 13. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การล้าของรอยเชื่อมรางรถไฟ kchao@engr.tu.ac.th
8 ผศ.ดร. ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี 13. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความสามารถต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารสูงที่มีความไม่สม่ำเสมอของรูปทรง chatpan.c@chula.ac.th
9 รศ.ดร. วันชัย ยอดสุดใจ 13. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาเชิงทดลองและเชิงวิเคราะห์ของการเกิดรอยร้าวอันเนื่องมาจากการเกิดการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตเสริมเส้นใย fengwcy@ku.ac.th
10 รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ 13. อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การชนกันของอาคารพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลังจากจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว chayanon@eng.cmu.ac.th
         
12