คำค้น

 ตำแหน่งชื่อนามสกุลกลุ่มย่อยสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 รศ.ดร. ตะวัน สุขน้อย 11. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คะตะลิสต์ และสารเคมี เคมีประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การผลิตแลคโทนจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบไดออลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากัมมันต์เดี่ยวรูทีเนียมบนตัวรองรับ kstawan@gmail.com
2 รศ.ดร. วิษณุ เพชรภา 11. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คะตะลิสต์ และสารเคมี นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงใหม่แบบคอมโพสิตที่สังเคราะห์จากแร่ลิวคูซีน kpewisan@gmail.com
3 ดร. เกียรติชัย กาฬสินธุ์ 11. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คะตะลิสต์ และสารเคมี บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผลกระทบของการถือหุ้นของหน่วยงานภาครัฐและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ของบริษัทเอกชน kiattichai.kal@nida.ac.th
4 รศ.ดร. ไพศาล คงคาฉุยฉาย 11. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คะตะลิสต์ และสารเคมี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพลังงานสีเขียว fengpsk@ku.ac.th
5 รศ.ดร. สิริพล อนันตวรสกุล 11. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คะตะลิสต์ และสารเคมี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ทางวิศวกรรมปฏิกิริยาพอลิโอลิฟินส์ fengsia@ku.ac.th
6 ผศ.ดร. ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ 11. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คะตะลิสต์ และสารเคมี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเปลี่ยนลิกนินเป็นกรดไดคาร์บอกซิลิกด้วยปฏิกิริยาเคมีเชิงอุณหภาพและปฏิกิริยาเคมีเชิงแสง khanita@kku.ac.th
7 รศ.ดร. แคทลียา ปัทมพรหม 11. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คะตะลิสต์ และสารเคมี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การทำนายสมบัติทางรีโอโลยีจากสมบัติเชิงโมเลกุลของพอลิโอเลฟินส์ที่มีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลกว้าง cattalee@engr.tu.ac.th
8 ดร. นพพล วีระนพนันท์ 11. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คะตะลิสต์ และสารเคมี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์สารและการแยกสารแบบไหล สำหรับกระบวนการเคมีที่ใช้แสงช่วย nopphon.we@eng.buu.ac.th
9 ผศ.ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ 11. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คะตะลิสต์ และสารเคมี วิศวกรรมเคมี สถาบันวิทยสิริเมธี กราฟีนแอร์โรเจลสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานเชิงไฟฟ้าเคมี montree.s@vistec.ac.th
10 รศ.ดร. ทวิช พูลเงิน 11. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คะตะลิสต์ และสารเคมี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การโก่งเดาะและการสั่นของโครงสร้างเปลือกบางรูปวงรีที่อยู่ใต้น้ำลึก tawich.pul@kmutt.ac.th
         
12