คำค้น

 ตำแหน่งชื่อนามสกุลกลุ่มย่อยสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว 10.1 ยาและสารออกฤทธิ์ (Drug and Active Ingredients) กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสอบผลของสารสกัดสับปะรด หญ้าคา ว่านหางช้าง และ หญ้างวงช้าง ต่อการปรับปรุงการทำงานของท่อหน่วยไตในหนูแม่แบบโรคไต wiphawi@kku.ac.th
2 ผศ.ดร. ชัยณรงค์ โตจรัส 10.1 ยาและสารออกฤทธิ์ (Drug and Active Ingredients) กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการลดความดันโลหิตของ tiliacorinine 12'-O-acetate ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงโดย L-NAME chainarongt@hotmail.com
3 รศ.ดร. กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ 10.1 ยาและสารออกฤทธิ์ (Drug and Active Ingredients) กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สารสกัด saponin จากปลิงทะเลขาวควมคุมกลูโคสเมตาบอลิซึมของเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์ในภาวะน้ำตาลในเลือดสูง kulathida.cha@mahidol.ac.th
4 ศ.ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์ 10.1 ยาและสารออกฤทธิ์ (Drug and Active Ingredients) การบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของแผ่นปิดแผลไฮโดรเจลที่ประกอบด้วยสารแอนโดรกราโฟไลด์ทางคลินิก aramwit@gmail.com
5 ดร. นำพล อินสิน 10.1 ยาและสารออกฤทธิ์ (Drug and Active Ingredients) เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสังเคราะห์นาโนคอมพอสิตที่มีสมบัติแม่เหล็กและการศึกษาสมบัติการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน numpon@gmail.com
6 รศ.ดร. ปรีชา ภูวไพรศิริศาล 10.1 ยาและสารออกฤทธิ์ (Drug and Active Ingredients) เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตภัณฑ์ดีลส์-อัลเดอร์จากไปเปอร์เอไมด์อัลคาลอยด์: การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ preecha.p@chula.ac.th
7 ผศ.ดร. ธิตินันท์ กาพย์เกิด 10.1 ยาและสารออกฤทธิ์ (Drug and Active Ingredients) เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สารประกอบเชิงซ้อนของสารสกัดมะหาดกับอนุภาคนาโนไซโคลเดกตริน fscitnm@ku.ac.th
8 ผศ.ดร. ไพบูลย์ เงินมีศรี 10.1 ยาและสารออกฤทธิ์ (Drug and Active Ingredients) เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านมาลาเรียของสารที่มีโครงสร้างเลียนแบบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ fscipbn@ku.ac.th
9 รศ.ดร. มุกดา ภัทราวราพันธ์ 10.1 ยาและสารออกฤทธิ์ (Drug and Active Ingredients) เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสังเคราะห์และการประยุกต์ใช้อนุพันธ์เบนโซไทรอะโซน mookdap55@gmail.com
10 ผศ.ดร. วงศ์ พะโคดี 10.1 ยาและสารออกฤทธิ์ (Drug and Active Ingredients) เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาปฏิกิริยาเคมีิอินทรีย์สังเคราะห์โดยใช้ไทรฟีนิลฟอสฟีน-ไอโอดีน wongp2577@gmail.com
         
12345678910...