คำค้น

 ตำแหน่งชื่อนามสกุลกลุ่มย่อยสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 ผศ.ดร. อดิศักดิ์ บุญชื่น 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาเชิงทฤษฎีของผลความบกพร่องผลึกต่อความต่างศักย์อินเตอร์คาเลชั่น ในวัสดุแบตเตอรี่ Li2Ni1/3Mn1/3Co1/3O3 nanodsci@gmail.com
2 รศ.ดร. ทศวรรษ สีตะวัน 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บกักพลังงาน tseetawan@yahoo.com
3 ผศ.ดร. อัมพร เวียงมูล 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบหล่อลื่นตัวเองชนิดซินเตอร์ที่มีคุณภาพสูง ampornw@nu.ac.th
4 รศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาโนดสังกะสีสมรรถนะสูงสำหรับแบตเตอรี่ไหลสังกะสี-อากาศทุติยภูมิ soorathep.k@chula.ac.th
5 ผศ.ดร. ชาคริต สุวรรณจำรัส 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล การออกแบบยางล้อตันขับขี่นุ่มนวลด้วยการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ chakrit.suv@mahidol.ac.th
6 รศ.ดร. เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์ 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตัวจ่ายไฟไฮบริดระหว่างแหล่งพลังงานหมุนเวียนและตัวเก็บประจุยิ่งยวดแบบกระจาย matheepot.phattanasak@live.fr