คำค้น
  ตำแหน่งชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 ผศ.ดร. สินิทธ์ สิทธิรักษ์ สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความยุติธรรมอันล่าช้า (จดหมายร้องเรียน 499 ฉบับ และอีก 30 ปี กับการฟ้องร้องคดีในศาล) : ศึกษาการต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ทำกินของหญิงรากหญ้า ผ่าน ‘จดหมายเหตุ’ และเอกสารคดีความ (2511 - 2561) ในมุมมองสตรีนิยมสายหลังอาณานิคม sinith2010@yahoo.com
2 ดร. ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การวิจัยและพัฒนารูปแบบการอบรมครูประจำการปฐมวัยเพื่อปรับชุดความคิดในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยอนุบาล tpattamasiri@hotmail.com
3 ผศ.ดร. ศศิลักษณ์ ขยันกิจ การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความสามารถของครูในการส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์และสังคมแก่เด็กปฐมวัย preawja@hotmail.com
4 รศ.ดร. จันทิมา เขียวแก้ว นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า การสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาและการรู้เท่าทันการสื่อสารการตลาดด้านยาของผู้บริโภคและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย jantima.kheokao@gmail.com
5 ผศ.ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงสร้างสัทสัมพันธ์ของคำประสมภาษาไทยจากมุมมองการกลายเป็นคำศัพท์: การศึกษาค่าระยะเวลาของคำประสม pittayawat@gmail.com
6 ผศ.ดร. พงศกร เมธีธรรม ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วาทกรรมทางวัฒนธรรมและการเมืองในภาษาอังกฤษ phongsakorn26@yahoo.com
7 ดร. พัทธชนก กิติกานันท์ ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การใช้โมบายแอพในการฝึกการฟังเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย nicenanina@gmail.com
8 ผศ.ดร. ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การพรรณนาภาษาและการบันทึกภาษา วัฒนธรรม และการธำรงรักษาภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย siripen.ung@mahidol.edu
9 ผศ.ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลกับหนังสือเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย rwijitsopon@gmail.com
10 ดร. ศศิมา จารุบุษป์ ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชุมชนโดยการบูรณาการการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม sasima@mfu.ac.th
        
12