คำค้น
  ตำแหน่งชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 ศ.ดร. สุภางค์ จันทวานิช รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเรื่องเครือข่ายแรงงานข้ามชาติและการพัฒนาสังคม กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการ chansupang@gmail.com
2 ผศ.ดร. ภัทราวดี มากมี การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา การพัฒนาพฤติกรรมดูแลสุขภาพดิจิทัลของวัยทำงาน: การวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบผสานวิธี pattrawadee@gmail.com
3 ศ.ดร. ฟิลิป ฮาลิงเจอร์ ภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล การเรียนรู้เพื่อเป็นผู้นำสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน hallinger@gmail.com
4 ผศ.ดร. Randall Shannon การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคกลุ่มมีอายุสูงและพฤติกรรมผู้บริโภคหรือการตลาด พฤติกรรมทางการเงิน การค้าปลีก A.Randall@gmail.com
5 รศ.ดร. Roy Kouwenberg การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล การตัดสินใจทางการเงินในระดับครัวเรือน roy.kou@mahidol.ac.th
6 ผศ.ดร. ชนินทร์ อยู่เพชร การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล การจัดการข้ามวัฒนธรรมสำหรับผลการทำงานของพนักงานในบริษัทการบินในประเทศไทย chaninyoo@gmail.com
7 รศ.ดร. วิชิตา รักธรรม การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล พฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ระหว่างสมาชิกในองค์กรสำหรับองค์กรความรู้ในประเทศไทย vichita.rac@mahidol.ac.th
8 รศ.ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ภาวะผู้นำกับการจัดการอย่างยั่งยืน sooksan.kantabutra@gmail.com
9 ผศ.ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กลยุทธ์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ทางการตลาด peerayuth.c@nida.ac.th
10 ผศ.ดร. โชคชัย สุเวชวัฒนกูล การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การส่งเสริมทุนมนุษย์ในองค์กรโรงแรมระดับ5 ดาว dr.choke@yahoo.com
        
12345678