คำค้น
  ตำแหน่งชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 ผศ.ดร. ประกิจ สมท่า การปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและพันธุศาสตร์ของการปลูกเลี้ยงของถั่วแปบ (Lablab purpureus) pksomta@gmail.com
2 ดร. ศิวเรศ อารีกิจ การปรับปรุงพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การวางตำแหน่งและค้นหายีนท่ีควบคุมลักษณะพิเศษของปากใบข้าวเพื่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ปรับตัวได้ดีต่อสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง arikit@gmail.com
3 ผศ.ดร. อิศนันท์ วิวัฒนรัตนบุตร เกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การควบคุมโดยชีววิธีในยุงพาหะของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกในประเทศไทยแบบบูรณาการโดยใช้โคพีพอดและแบคทีเรีย Wolbachia itsanun.wi@kmitl.ac.th
4 ดร. วิทธวัช โมฬี เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การผลิตเนื้อไก่สุขภาพ โดยการเสริมแหล่งไขมันที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระร่วมกับแหล่งไขมันที่มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า-3 สูง wittawat@sut.ac.th
5 ผศ.ดร. สมร พรชื่นชูวงศ์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาน้ำจืดแบบแช่แข็ง เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเพื่อการอนุรักษ์ samorn@sut.ac.th
6 ผศ.ดร. สุทิศา เข็มผะกา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การวิจัยการใช้สมุนไพรและสูตรอาหารพิวรีนต่ำเพื่อผลิตเนื้อไก่สุขภาพ khampaka@sut.ac.th
7 รศ.ดร. อรรัตน์ มงคลพร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บทบาทของคิวติเคิลกับความต้านทานโรคแอนแทรคโนสในผลพริก orarat.m@ku.th
8 รศ.ดร. นันทวัน เทอดไทย เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไมโครเวฟในการทำสุกอาหารและผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ faginwt@ku.ac.th
9 ผศ.ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน์ ปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลไกการเกิดแร่จุลธาตุฟอสเฟตในดินปลูกมันสำปะหลัง worachart.w@ku.th
10 ผศ.ดร. พุฒิสรรค์ เครือคำ พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนภายใต้การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาของชุมชนท้องถิ่นบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ rungsun14@hotmail.com
        
123