คำค้น
  ตำแหน่งชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 รศ.ดร. ฤดีกร วิวัฒนปฐพี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การพัฒนาและประเมินเคอคูมินในรูปแบบยาคงค้างในกระเพาะอาหารชนิดขยายตัว ruedeekorn.w@psu.ac.th
2 ศ.ดร. เกศรา ณ บางช้าง วิทยาศาสตร์ชีวคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อทำนายขนาดยาที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่ติดเชื้อมาลาเรีย kesaratmu@yahoo.com
3 ผศ.ดร. สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาตัวบ่งชี้ชีวภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลอดเลือดพัลโมนารีอาเทอรีในสุนัขที่มีภาวะความดันปอดสูง sirilakd27@gmail.com
4 รศ.ดร. พิษณุ ตุลยกุล วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันและเรื้อรังของตับสกัดจากจระเข้โดยการกินในหนูแรท fvetpnt@ku.ac.th
5 รศ.ดร. กัมพล แก้วเกษ วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล การประยุกต์ใช้ปรีไบโอติกและโปรไบโอติกเพื่อลดการเสียหายในฟาร์มสุกรที่มีการระบาดของโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร vskkk@mahidol.ac.th
6 ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การใช้โครงร่างโพลีคาร์โปรแลกโตน-ไฮดรอกซีอาปาไทต์ ร่วมกับ รีคอมบิแนนซ์ บีเอ็มพีชนิดที่สอง เพื่อส่งเสริมการสร้างกระดูกใหม่ nuttawut.t@psu.ac.th
7 ดร. สรชา ธรรมภิวัฒนา วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การพัฒนาอนุภาคนาโนในอุปกรณ์ของไหลจุลภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด soracha.t@psu.ac.th
8 ผศ.ดร. สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พลศาสตร์ของเลือดในการไหลเวียนระดับจุลภาคโดยใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล schatpun@gmail.com
9 ผศ.ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา เวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาคุณลักษณะและหน้าที่ของไกลแคนในสารคัดหลั่งจากพยาธิใบไม้ตับ sutasu@kku.ac.th
10 รศ.ดร. รัตนา ทรัพย์บำเรอ เวชศาสตร์ชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลกระทบของการสัมผัสสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชต่อพัฒนาการทางระบบประสาทของเด็กที่อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรรม lekratana56@gmail.com
        
12345678910...