คำค้น
  ตำแหน่งชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 รศ.ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล การใช้แบคทีเรียชนิด Endophyticเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดสารปนเปื้อนอัันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยพืช prayad.pok@mahidol.ac.th
2 ผศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การผลิตอาหารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน wanaporn.t@cmu.ac.th
3 ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น ชีวเคมี สถาบันวิทยสิริเมธี กระบวนการเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อเปลี่ยนขยะอินทรีย์เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ pimchai.cha@mahidol.ac.th
4 ผศ.ดร. เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร สรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลของการกระตุ้น acetylcholine receptors ต่อการทำงานของเซลล์ H9c2 ในภาวะเซลล์ขาดออกซิเจนแล้วมีออกซิเจนกลับมาเลี้ยงใหม่ kshinlap@gmail.com
5 รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การตรวจสอบผลของสารสกัดสับปะรด หญ้าคา ว่านหางช้าง และ หญ้างวงช้าง ต่อการปรับปรุงการทำงานของท่อหน่วยไตในหนูแม่แบบโรคไต wiphawi@kku.ac.th
6 ผศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการป้องกันของสารสกัดนำ้เมล็ดหมามุ่ยต่อการทำลายระบบสืบพันธุ์ในหนูแรทเพศผู้ที่ได้รับยาแวลโพรเอท sittia@kku.ac.th
7 ผศ.ดร. ชัยณรงค์ โตจรัส กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการลดความดันโลหิตของ tiliacorinine 12'-O-acetate ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงโดย L-NAME chainarongt@hotmail.com
8 ศ.ดร. ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจำลองใบหน้าจากกะโหลกมนุษย์คนไทย pasuk034@gmail.com
9 รศ.ดร. กุลธิดา ชัยธีระยานนท์ กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สารสกัด saponin จากปลิงทะเลขาวควมคุมกลูโคสเมตาบอลิซึมของเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์ในภาวะน้ำตาลในเลือดสูง kulathida.cha@mahidol.ac.th
10 รศ.ดร. ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศักยภาพทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายลิ้นมังกรในการต้านความแก่และโรคความเสื่อมของระบบประสาท krai.mee@mahidol.ac.th
        
12345678910...