คำค้น
  ตำแหน่งชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 ผศ.ดร. เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การมีอยู่จริงและระเบียบวิธีสำหรับการหาผลเฉลยของปัญหาอสมการแปรผันและปัญหาดุลภาพแบบแยก kasamsuku@gmail.com
2 ผศ.ดร. จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงสร้างเชิงพีชคณิตของรหัสวัฏจักรค่าคงตัว chakkridk@nu.ac.th
3 ผศ.ดร. อาทิตย์ แข็งธัญการ คณิตศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขั้นตอนวิธีการประมาณค่าสำหรับปัญหาการแบ่งเชิงดุลยภาพแบบใหม่ และปัญหาลำดับขั้นจุดตรึง สำหรับการประยุกต์ค่าเหมาะสม beawrock@hotmail.com
4 ศ.ดร. ภูมิ คำเอม คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การแก้ปัญหาค่าเหมาะสมในปริภูมิจีออเดสิคด้วยความโค้งที่มีขอบเขต poom.kum@kmutt.ac.th
5 ผศ.ดร. กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การวิเราะห์การลู่เข้าสำหรับปัญหาผกผัน kanokwan.s@sci.kmutnb.ac.th
6 รศ.ดร. เจษฎา ธารีบุญ คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเศษส่วน jessada.t@sci.kmutnb.ac.th
7 ผศ.ดร. ภัทราวุธ จันทร์เสงี่ยม คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิธีทำซ้ำที่มีฐานจากเกรเดียนท์สำหรับการหาผลเฉลยคลาสของสมการเมทริกซ์เชิงเส้น pattrawut.ch@kmitl.ac.th
8 ผศ.ดร. ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์ เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผลิตกระดาษที่ถูกดัดแปรทางเคมีเพื่อเป็นตัวเพิ่มความเข้มข้นสำหรับการวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ Thanit.P@chula.ac.th
9 ดร. นำพล อินสิน เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสังเคราะห์นาโนคอมพอสิตที่มีสมบัติแม่เหล็กและการศึกษาสมบัติการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน numpon@gmail.com
10 รศ.ดร. ปรีชา ภูวไพรศิริศาล เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตภัณฑ์ดีลส์-อัลเดอร์จากไปเปอร์เอไมด์อัลคาลอยด์: การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ preecha.p@chula.ac.th
        
12345678910...