คำค้น
  ตำแหน่งชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 รศ.ดร. อนุพันธ์1 เทอดวงศ์วรกุล วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประเมินคุณภาพอ้อยแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคภาพไฮเปอร์สเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้ titiporn@trf.or.th1