คำค้น
  ตำแหน่งชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาแอดดักซ์ของสารเคมีสิ่งแวดล้อมในผู้ป่วยมะเร็งปอดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย tprapamontol@gmail.com
2 ผศ.ดร. รัฐพล วุฒิการณ์ การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนารูปแบบการจัดการทุนทางปัญญาด้วยการบูรณาการวิธีการการตัดสินใจแบบหลากหลายหลักเกณฑ์และเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ratapol.w@cmu.ac.th
3 ผศ.ดร. อรมาศ สุทธินุ่น การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การย่อยสลายสารเอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลเอมีนและสารตั้งต้นที่มีเอมีนเป็นองค์ประกอบในตัวกรองชีวภาพที่เติมแบคทีเรียตรึง oramassuttinun@yahoo.com
4 รศ.ดร. ไพฑูรย์ พิมดี คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รูปแบบการเสริมสร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีตามแนวคอนสตรัคติวิซึมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี paitoon.pi@kmitl.ac.th
5 รศ.ดร. เก็จวลี พฤกษาทร เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลลาเดียมอัลลอยสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเหลวชนิดต่างๆ kejvalee.p@chula.ac.th
6 รศ.ดร. นพิดา หิญชีระนันทน์ เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผลิตแอโรมาติกส์ฐานชีวภาพผ่านไฮโดรดีออกซิจิเนชันของสารประกอบออกซิเจนที่ได้จากไพโรไลซิสของชีวมวลลิกโนเซลลูโลส napida.h@chula.ac.th
7 รศ.ดร. เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของเครื่องปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดแบบขั้นสำหรับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ benjapon.c@chula.ac.th
8 รศ.ดร. ประพันธ์ คูชลธารา เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผลิตไฮโดรเจนจากรีฟอร์มิง`เชิงเร่งด้วยตัวดูดซับ prapan.k@chula.ac.th
9 รศ.ดร. ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผลิตร่วมเอทานอลและแก๊สเชื้อเพลิงจากฟูเซลออยล์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงงานเอทานอล changbig@hotmail.com
10 ศ.ดร. พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์ เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ pornpote.p@chula.ac.th
        
123456789