คำค้น
  ตำแหน่งชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 รศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาโนดสังกะสีสมรรถนะสูงสำหรับแบตเตอรี่ไหลสังกะสี-อากาศทุติยภูมิ titiporn.siri@gmail.com
2 รศ.ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประเมินคุณภาพอ้อยแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคภาพไฮเปอร์สเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้ titiporn@trf.or.th