คำค้น
  ตำแหน่งชื่อนามสกุลสาขามหาวิทยาลัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัยemail
1 ศ.ดร. ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระบวนการไพโรไลซิสของชีวมวลแบบใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ: การทดลองและการจำลองแบบ chaiyot@sut.ac.th
2 ศ.ดร. เอเดรียน อีวาน ฟลัด วิศวกรรมเคมี สถาบันวิทยสิริเมธี การแยกไครอลโมเลกุลของสารประกอบทางยา adrian.flood@vistec.ac.th
3 ศ.ดร. วินิช พรมอารักษ์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สถาบันวิทยสิริเมธี การพัฒนาสารเรืองแสงสีน้ำเงินเข้มชนิดใหม่ สำหรับอุปกรณ์ไดโอดเรืองแสงอินทรีย์ pvinich@gmail.com
4 รศ.ดร. คัมภีร์ พรหมพราย วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สถาบันวิทยสิริเมธี การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการใช้ประโยชน์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเปลี่ยนเป็นสารเคมีที่มีมูลค่า khamphee.p@vistec.ac.th
5 รศ.ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประเมินคุณภาพอ้อยแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคภาพไฮเปอร์สเปกตรัมอินฟราเรดย่านใกล้ fengant@ku.ac.th
6 ผศ.ดร. ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาเทคนิคการวัดพลังงานและผลผลิตอ้อยในแปลงโดยตรง โดยใช้เครื่องเนียร์อินฟราเรดแบบพกพาและกล้องถ่ายภาพสีเชิงคลื่น khwantri@kku.ac.th
7 รศ.ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความซับซ้อนของการป้องกันและการจู่โจมในโมเดลความปลอดภัยทางไซเบอร์เชิงกราฟ sanpawat@alumni.tufts.edu
8 ผศ.ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประมาณความต้องการในการเดินทางในรูปแบบเมทริกซ์จุดต้นทางปลายทางสำหรับระบบขนส่งแบบรางโดยการวิเคราะห์จากข้อมูลโทรศัพท์มือถือ santi@eng.cmu.ac.th
9 ผศ.ดร. อซีส นันทอมรพงศ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานะและปัจจัยแห่งความสำเร็จด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของ Tech Startup ในประเทศไทย aziz.n@phuket.psu.ac.th
10 รศ.ดร. กษิดิศ หนูทอง วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวทางการเพิ่มผลผลิตแคโรทีนอยด์ระหว่างการเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายคลอโรคอกคุมโดยใช้น้ำทิ้งจากระบบเลี้ยงสัตว์น้ำ kasidit.n@chula.ac.th
        
123456789