กรุณากรอกข้อมูล (หัวหน้ากลุ่มวิจัย เป็นผู้กรอกข้อมูล) และ แนบแบบฟอร์มเพื่อสมัครทุนคปก.แบบกลุ่ม  POSTER | ข้อกำหนดทุนแบบกลุ่ม
ใบสมัครทุนคปก.แบบกลุ่มปีงบประมาณ 2562
1. ข้อมูลหัวหน้ากลุ่มวิจัย
ตำแหน่งทางวิชาการ    
ชื่อ    
นามสกุล    
ภาควิชา    
คณะ    
มหาวิทยาลัย    
เบอร์ติดต่อ    
อีเมล์    
2. ชื่อโครงการวิจัย  
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ    
3. ส่งใบสมัครขอทุน คปก.แบบกลุ่ม (แนบไฟล์ ms word เท่านั้น) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

4. Curriculum Vitae หัวหน้ากลุ่มวิจัย  

 
 


เมื่อท่านส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
หากมีปัญหากรุณาติดต่อ email:thanawan@trf.or.th,titiporn@trf.or.th,luntharima@trf.or.th