รางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น ปี 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ได้ดำเนินการจัดสรรทุน คปก. ไปแล้วกว่า 4,700 ทุน ปัจจุบันผลิตดุษฎีบัณฑิต คปก. ไปแล้วกว่า 3,000 คน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่การงานด้านการศึกษา การวิจัยและด้านอื่นๆ อยู่ในทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในการนี้ เพื่อยกย่องดุษฎีบัณฑิต คปก. และให้สังคมได้ทราบถึงความสำเร็จของโครงการ สกว. จึงจัดให้มีรางวัล “ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น” ขึ้นในครั้งแรกเมื่อปี 2554 ครั้งที่ 2 ในปี 2558 และมีกำหนดจะจัดให้มีรางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่นอย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี ซึ่งในปี 2561 นี้ นับเป็นครั้งที่ 3

วัตถุประสงค์  

 1. เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
 2. เป็นกำลังใจแก่ดุษฎีบัณฑิต คปก. ในการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อวงการวิชาการ เศรษฐกิจ และ/หรือ สังคม
 3. เป็นการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบถึงความสำเร็จของโครงการ คปก. ต่อการผลิตบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
  เกณฑ์การตัดสินคุณสมบัติทั่วไป:

  1. เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก.
  2. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกและมีผลงานวิชาการนานาชาติตามเงื่อนไขการรับทุนและได้

  ดำเนินการปิดสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว

  1. เป็นผู้ที่ยังทำวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังสำเร็จการศึกษา และ/หรือ มีการผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือร่วมทำวิจัยกับภาคการใช้งาน
  2. เป็นผู้ที่มีบุคลิกการวางตัวเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับทางสังคม
  3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นนักวิจัยที่ดี
  4. ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตคปก.ดีเด่นมาก่อน

  คุณสมบัติเฉพาะ : พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ และ/หรือ ด้านการผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

  1. ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ

  เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงที่ สกว. ยอมรับในระหว่างรับทุน และต่อเนื่องหลังสำเร็จการศึกษา เช่น

  – ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูงเลิศ หรือ

  – หนังสือ บทความ ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา

  1. ผลสัมฤทธิ์ด้านการผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

  เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในระหว่างรับทุน และต่อเนื่องหลังสำเร็จการศึกษา และมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ/สังคม หรือมีการร่วมทำวิจัยกับภาคการ  ใช้งาน

   

  การสรรหา

  สมัครด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อโดยหน่วยงาน/บุคคลภายนอก โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์

  http://rgj.trf.or.th/graduates/index.asp

  กำหนดการรับสมัครและวันประกาศผล

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 – 31 สิงหาคม 2561

  ประกาศผลรางวัล 25 ธันวาคม 2561

  การประชาสัมพันธ์

  เวบไซต์ สกว. และ คปก. /facebook/e-mail loop/ชมรมนักเรียนทุน คปก.

  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่นๆ

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตดีเด่นคปก. ครั้งที่ 3

  <<ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับรางวัล>>