ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “เพื่อพัฒนา Platform Technology สำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในรูปแบบ Open Innovation”

การรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology)
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
และสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

หลักการและเหตุผล
    การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมของประเทศไทย จำเป็นต้องทำการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ แต่พบว่าผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อมในการทำวิจัยและพัฒนา เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีจำนวนไม่เพียงพอ ตลอดจนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิจัย โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีมูลค่าสูง รวมถึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการลงทุนวิจัยและพัฒนาได้เพียงพอที่จะทำให้สร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยียังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนส่วนใหญ่ก็ยังเน้นไปที่เทคโนโลยีที่พร้อมใช้ มากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีฐานที่มีความสำคัญ หรือเทคโนโลยีในอนาคต เนื่องจากยังมีความเสี่ยงสูงและต้องการนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูงมาก

    ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีพันธกิจในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อยกระดับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต โดยที่ผ่านมาการดำเนินงานเน้นสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายฯ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีฐานหรือ Platform Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในขั้น Pre-competitive stage ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรม โดยเป็นเทคโนโลยีที่ไม่จำเพาะเจาะจงใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง แต่ผู้ประกอบการแต่ละรายสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาต่อตามความต้องการของตนเองเพื่อเข้าสู่ Competitive stage ได้ ฝ่ายอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญ หรือสามารถชี้ให้เห็นได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะต้องเตรียมการเผื่อไว้ในอนาคต โดยเฉพาะโครงการที่มีภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ นอกจากนั้น โครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก สกว. ก็เห็นควรสนับสนุนให้มีการสร้างนักวิจัยใหม่ในระดับปริญญาเอกผ่านการทำวิจัยร่วมในโครงการนี้ เพื่อแก้ปัญหาสำคัญในประเด็นขาดแคลนนักวิจัยในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศที่ จะทำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน

    จากเหตุผลดังกล่าวฝ่ายอุตสาหกรรม และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. จึงเห็นสมควรเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform technology) สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยจะสนับสนุนการวิจัยในประเด็นสำคัญร่วมกันของภาคอุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ อันจะก่อให้เกิดการแบ่งปันองค์ความรู้ และเกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันในวงกว้างในรูปแบบ Open innovation ที่ภาคเอกชนในทุกระดับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ลดความเสี่ยงในการลงทุนทำวิจัยด้วยงบประมาณที่สูงของเอกชนแต่ละราย เกิดการต่อยอดได้อย่างรวดเร็วและมีการลงทุนวิจัยต่อเนื่อง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะเอื้อต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมได้ต่อเนื่องและยั่งยืนได้ต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลิกที่นี่