ประกาศรับสมัครทุนเสริมสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเดินทางไปทำวิจัยที่ University of Alberta ประเทศแคนาดา

             ตามที่ University of Alberta (UAlberta) ประเทศแคนาดา ได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ในการให้ทุนเสริมแก่นักศึกษาทุน คปก. เพื่อไปศึกษาวิจัยกับอาจารย์ใน (UAlberta) เป็นระยะเวลา 6 – 12 เดือน โดยนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนจาก UAlberta ขั้นต่ำเดือนละ 1,500 ดอลลาร์แคนาดา ไม่เกิน 6 เดือน และสามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี
การสมัครทุน
ส่งเอกสารการสมัครให้ คปก. ก่อนการเดินทาง 2 เดือน ตามรายละเอียดดังนี้
1.ใบสมัคร 1 ชุด
2.Transcript
3.คะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
4.Statement of Research Intent ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
5.แผนความร่วมมือกับอาจารย์ที่ปรึกษาในต่างประเทศ (เอกสารแนบ 3)
6.แผนการเดินทางและการขอเบิกเงินทดรองจ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ (อกสารแนบ 4)

การพิจารณา : เอกสารการสมัครจะได้รับการประเมินจาก UAlberta และจะประกาศผลผู้ได้รับทุนแก่ผู้สมัครโดยตรง

ที่อยู่ในการส่งใบสมัคร
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถาม คุณลัลธริมา พรมมิ E-mail: luntharima@trf.or.th

< ประกาศทั้งหมด