ทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ เปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

สำหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ คปก. มาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร (โดยไม่นับรวมเวลาที่ทำวิจัยหลังปริญญาเอก) และทำงานประจำสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศไทย

 

เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560

ประกาศผลวันที่ 1 มิถุนายน 2561

 

สมัครผ่านทางระบบรับสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://rgjadvanced.trf.or.th

ศึกษารายละเอียดวิธีการสมัคร และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน ต่างๆ ได้ที่ http://rgjadvanced.trf.or.th/download.aspx

 

 

Untitled-1

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครทุนวิจัย คปก.ต่อยอด

  1. ประกาศ เรื่อง การเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
  2. แบบเสนอโครงการวิจัย “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
  3. ขั้นตอนการสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
  4. คู่มือการใช้งานระบบสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ปีงบประมาณ 2561
  5. คู่มือการ import ผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Web of Science เข้าสู่ระบบสมัครทุน

 

< ประกาศทั้งหมด