รางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น ปี 2558

  ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)    โดยโครงการ
  ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก  (คปก.)   ได้ดำเนินการ    จัดสรรทุน
  คปก. ไปแล้วกว่า 4,000 ทุนปัจจุบันผลิตดุษฎีบัณฑิตไปแล้วกว่า
  2,300 คนและได้ปฏิบัติหน้าที่การงานด้านการศึกษาการวิจัยและ
  ด้านอื่นๆ อยู่ในทุกภาค ส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
  ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

  ในการนี้ เพื่อยกย่องดุษฎีบัณฑิตคปก. และ   ให้สังคมได้ทราบถึง
  ความสำเร็จของโครงการสกว. จึงจัดให้มีรางวัลให้มีรางวัล "ดุษฎี
  บัณฑิต คปก. ดีเด่น" ขึ้นในครั้งแรกเมื่อปี 2554  และมีกำหนดจะ
  จัดให้มีรางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่นครั้งที่ 2 ในปี 2558

เข้าสู่ระบบ! ลงทะเบียนก่อน Login

Username:
Password: 


Auto Login

วัตถุประสงค์:

                1. เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติดุษฎีบัณฑิต คปก. ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
                2. เป็นกำลังใจแก่ดุษฎีบัณฑิต คปก. ในการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยต่อไป
                3. เป็นการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบถึงความสำเร็จของโครงการฯ ต่อการผลิตบุคลากรวิจัยที่ มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

เกณฑ์การตัดสิน:

     คุณสมบัติทั่วไป:

                1. เป็นผู้ที่ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก.
                2. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกและมีผลงานวิชาการนานาชาติตามเงื่อนไขการรับทุนและได้ดำเนินการ ปิดสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว
                3. เป็นผู้ที่ยังทำวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังสำเร็จการศึกษา
                4. เป็นผู้ที่มีบุคลิกการวางตัวเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับทางสังคม
                5. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นนักวิจัยที่ดี
                6. ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตคปก.ดีเด่นมาก่อน

     คุณสมบัติเฉพาะ :

     ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ:

                1. เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสูงที่ สกว. ยอมรับในระหว่างรับทุน เช่น
                    - ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติที่มีคุณภาพสูง หรือ
                    - มีผลงานวิชาการอื่นที่เทียบเท่า เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือ
                    - หนังสือ บทความ ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาแล้ว
                2. มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาวิจัย หรือมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ในด้านต่างๆ หลังสำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
                เช่น เชิงสาธารณะ การผลักดันนโยบาย เป็นต้น

การสรรหา

                1. สมัครด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อโดยหน่วยงานหรือ บุคคล
                2. สรรหาโดยคณะกรรมการฯ

การประชาสัมพันธ์

                1. ประกาศรับสมัครผ่านทางเวบไซต์ของ สกว. คปก. และหน่วยงานอื่นที่เป็นพันธมิตร
                2. ประชาสัมพันธ์ผ่าน e-mail loop ของเครือข่าย คปก.
                3. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

ขั้นตอนการสมัคร

           ท่านสามารถเข้าระบบเพื่อแก้ไขข้อมูลภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

หมดเขตรับสมัคร 30 มิถุนายน 2558