คปก.ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุน คปก. ครั้งที่ 1
ในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การส่งรายการงานความก้าวหน้าและขั้นตอนการส่งเอกสาร
ต่างๆแก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนตลอดจนการร่วมกิจกรรมสันทนา
การระหว่างนักศึกษาเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักศึกษาจากต่างสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย โดยชมรมศิษย์
เก่า คปก. ดาวน์โหลดแผนที่ คลิกที่นี่

กรอกข้อมูลการทำงานของท่านหลังสำเร็จการศึกษา ป.เอก
สำหรับนักศึกษาคปก.ได้ที่นี่
http://rgj.trf.or.th/graduates/registerold.asp

ติดตามข่าวสาร คปก.
Facebook: โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(e-mail:rgjphd.rgj@gmail.com)